# Нууцлалын бодлого

# 1. Үндэслэл

MMusic – г сонгосон танд баярлалаа.

MMusic нь таны сэтгэл ханамжийг бүрдүүлэхийн тулд байж болох хамгийн энгийн бөгөөд хялбар үйлчилгээг хүргэх зорилготой ажилладаг. Уг үйлчилгээг танд танд хүргэхийн тулд бид таны хөгмжим сонсох дадалыг ойглож таних шаартлагатай ба ингэсэнээрээ зөвхөн танд зориулсан гайхалтай үйлчилгээг танд хүргэх болно. Хэрэглэгчийн нууцлал болон хувийн мэдээллийн аюулгүй байдал нь манай үйлчилгээний үнэлж барашгүй үнэт зүйл болдог ба үргэлж энэ хэвээр байна. Чухам энэ шалтгаанаар бид хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг яаж, яагаад цуглуулдаг түүнийг яаж хадгалдаг яаж ашигладаг мөн таны хувийн мэдээллийг бид хэзээ хаана ашиглаж болохыг таны хяналтын хүрээнд танд зөвшөөрөл олгох сонгох боломжуудыг таниулах зорилгоор энэ бодлого мөрдөгднө. Энэ зорилгын хүрээнд дараах Нууцлалын Бодлогыг (“Бодлого”) танд танилцуулж байна

# 2. Бодлогын тухай

Энэхүү Бодлого нь та болон М Мюзик ХХК –ийн хооронд үүсч буй үндсэн харилцааг тодорхойлно. Энэхүү Бодлого М Плас Мюзик ХХК –ийн үйлчилгээ болон холбоотой бусад үйлчилгээ (“MMusic Үйлчилгээ”) –нд хамаарна. MMusic Үйлчилгээг хэрэглэх үеийн нөхцөлийг Үйлчилгээний Нөхцөл (“Үйлчилгээний нөхцөл”)-өөр тодорхойлно. Бид үе үе шинэ болон нэмэлт үйлчилгээг хөгжүүлж танилцуулах болно. Энэхүү шинэ болон нэмэлт үйлчилгээг нийлүүлэх үед хувийн мэдээлэл цуглуулах эсвэл түүнийг боловсруулах арга барилд ямар нэгэн алдаа дугатгал гарвал танд илүү дэлгэрэнгүй нэг бол нэмэлт нөхцөл болон бодлогыг танд танилцуулах болно. Хэрэв өөрөөр заагаагүй бол шинэ болон нэмэлт үйлчилгээнд энэхүү Бодлого үйлчлэх болно.

Энэхүү Бодлогын зорилго нь:

 1. Хэрэглэгчийн ямар хувийн мэдээллийг цуглуулж байгаа, түүнийг цуглуулах болон ашиглах шалтгаанууд болон хэнтэй хуваалцаж байгааг ойлгуулах;
 2. MMusic Үйлчилгээх хэрэглэгч хэрэглэх үед хэрэглэгчид байж болох хамгийн сайн үйлчилгээг хүргэхийн тулд бүртгүүлсэн хувийн мэдээллийг ашиглах хэлбэрийг тайлбарлах;
 3. Хэрэглэгчтэй холбоотой цуглуулсан болон боловсруулсан хэрэглэгчийн хувийн мэдээллүүд мөн нууцлалыг яаж хамгаалахтай холбоотой хэрэглэгчийн эрх болон сонголтуудыг тайлбарлах.

Ямар нэг эргэлзээ болон асуудал байгаа бол www.mmusic.mn/contact хэсэгт хандаж бидэнтэй холбогдно уу! Хэрэв та энэхүү бодлоготой санал нийлэхгүй байваа бол манай үйлчилгээг сонгох эсэхээ шийдэг боломж танд байгааг анхаарна уу.

# 3. Хэрэглэгчийн эрх болон сонголтууд

GDPR-ын xувь хүний мэдээллийн нууцлалын дагуу мэдээлэл хамгаалах тодорхой эрхүүдийг олгогдог. Үүний дагуу хэрэглэгчид эдгээр эрхийг эдлэх боломжийг олгох зорилгоор ил тод бөгөөд хандалтын тохиргоонуудыг санал болгоно. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу хязгаарлагдаагүй бол хэрэглэгч нь дараах эрхүүдийг эдэлнэ:

# 3.1 Нэвтрэх эрх

Тантай холбоотой бидний боловсруулж буй хувийн мэдээлэлд нэвтрэх болон холбоотой мэдээлэл авах хүсэлт гаргах эрх;

# 3.2 Залруулах эрх

Хэрэв бүртгэлтэй мэдээлэл буруу эсвэл дутуу байгаа бол түүнийг өөрчлөх эсвэл шинэчлэхийг шаардах эрх;

# 3.3 Устгуулах эрх

бүртгэлтэй хувийн мэдээллээ устгахыг шаардах эрх;

# 3.4 Хязгаарлах эрх

Хувийн мэдээллээ бүхлээр нь эсвэл хэсэгчилж үүрд болон түр хугацаагаар боловсруулахгүй байхыг шаардах эрх;

# 3.5 Татгалзах эрх

 • Хувийн нөхцөл байдалд үндэслэн таны хувийн мэдээллийг боловсруулахаас татгалзах эрх;
 • Шууд маркетингийн зорилгоор таны хувийн мэдээллийг боловсруулахаас татгалзах эрх;

# 3.6 Мэдээлэл зөөвөрлөх эрх

Өөрийн хувийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр шаардах эрх.

# 3.7 Автоматжуулсан шийдвэрт хамрагдахгүй байх эрх

Шийдвэр нь таны эрхэнд хуулийн хүрээнд эсвэл төстэй нөлөөлж байвал энэ нь хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэхэд ч нөлөөтэй байгаа тохиолдолд зөвхөн автоматаар гаргаж буй шийдвэрүүдэд хамрагдахгүй байх эрх.

# 3.8 Хувийн мэдээлэл ашиглах тайлбар.

Эдгээр эрхүүдтэй холбоотой илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, эдгээр эрхийг илүү хялбараар эдлэх боломж болон MMusic Үйлчилгээ нь таны хувийн мэдээллийг хэрхэн ашиглахтай холбоотой сонголтуудыг дараах байдлаар хүргэж байна:

# 3.8.1 Нууцлалын тохиргоо (Хэрэглэгчийн булангаас хандах боломжтой)

Хувийн мэдээллийг боловсруулахтай холбоотой таны сонголтуудыг тодорхойлох тэдгээрийг сонгох боломжтой

# 3.8.2 Мэдэгдлийн тохиргоо (Хэрэглэгчийн булангаас хандах боломжтой)

MMusic ийн зүгээс хийгдэж буй маркетингийн мэдэгдэл болон үйлчилгээний ямар төрлийн мэдэгдлүүдийг ямар сувгаар дамжуулан (e-mail, mmusic апп гэх мэт.) ямар төрлийг хүлээж авах болон авахгүй байхыг тохируулна.

# 3.8.3 Күүки бодлого (cookies)

Хийгдэж буй зар сурталчилгаа болон маркетингийн үйлчилгээний хүрээнд күүки-г ямар төрлийн тандалтад ашиглаж байгааг хянах зохион байгуулах ашиглуулахгүй байх боломж.

# 3.8.4 Хэрэглэгчийн Зөвлөх

Хэрэглэгчид зөвлөгөө өгөх системд, мэдээлэл хамгаалахтай холбоотой асуултууын мэдээллүүд агуулагдсан байна. MMusic үйлчилгээнд хувийн мэдээлэл боловсруулахтай холбоотой “Түгээмэл асуултууд” –ын хариултыг агуулсан Мэдээллийнг эрх болон Нууцлалын тохиргоо журам нь чухал үүрэгтэй байна.

Таны нууцлал, эрхүүд болон эдгээрийг хэрхэн ашиглахтай холбоотой ямар нэг асуулт байвал www.mmusic.mn/contact хэсэгт холбогдно уу! Таны хувийн мэдээллийг ашиглахтай холбоотой ямар нэгэн эргэлзээ байвал бидэнд мэдэгдэж цаашид MMUSIC үйлчилгээг илүү сайжруулан дэмжиж ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Мөн үүнтэй холбоотойгоор холбогдох улсын байгууллагад гомдол гаргах санал хүсэлтээ илэрхийлэх нь нээлттэй байна.

# 4. Бидний цуглуулах, таны хувийн мэдээллүүд

Бидний цуглуулсан таны хувийн мэдээлэл болон ашиглаж байгаа хувийн мэдэллийн ангилалыг дараах хүснэгтэд тусгав:

# 4.1 Хэрэглэгчийн мэдээлэл

Эдгээр нь MMusic үйлчилгээнд бүртгүүлэх болон MMusic үйлчилгээг ашиглахын тулд таны бидэнд өгч буй буюу бидний цуглуулж буй хувийн мэдээллүүд юм. Таны бүртгүүлсэн MMusic үйлчилгээний төрлөөс хамаарч хэрэглэгчийн нэр, e-mail хаяг, утасны дугаар, насны ангилал, хүйс, ибаримтын хэрэглэгчийн дугаар зэрэгээс бүрдэж болно.

Танаас хүсч буй зарим мэдээлэл нь таны хэрэглэгчийн бүртгэлийг үүсгэхэд бидэнд хэрэг болдог. Мөн таны бүртгэлийг илүү хувийн шинж чанартай болгохын тулд нэмэлт хувийн мэдээллүүдийг бүрдүүлэх сонголтыг бид танд олгоно.

Яг ямар хувийн мэдээллийг цуглууллах нь таны бүртгүүлсэн MMusic үйлчилгээний төрөл, бүртгэл үүсгэх арга болон MMusic үйлчилгээнд бүртгүүлэхийн тулд ашигласан гуравдагч талын үилчилгээ зэргээс хамаарч харилцан адилгүй байх боломжтой. Хэрэв бүртгэл үүсгэхийн тулд гуравдагч талын үйлчилгээг ашиглаж байгаа бол энэхүү гуравдагч талд манай үйлчилгээнд хувийн мэдээллээ өгөх зөвшөөрөл өгөгдсөн тохиолдолд бид бүртгэл үүсгэх боломжтой болно. Санал болгож буй үйлчилгээний төрлүүд болон бүртгэлийн сонголтууд нь бүс нутаг, улс орнуудаасшалтгаалж өөр байх боломжтойг анхаарна уу!

# 4.2 Хэрэглээний мэдээлэл

Эдгээр нь MMusic–д холбогдох үед эсвэл хэрэглэх үед тантай холбоотой цугларч буй хувийн мэдээллүүд юм. Үүнд:

 • • Таны сонгосон MMusic үйлчилгээний төрөлтэй холбоотой мэдээлллүүд
 • • Хайлтын утгууд, өмнөх сонсолтууд, үүсгэсэн хөгмжийн лист, миний сан, хайлтын түүх болон бусад хэрэглэгчтэй үүсгэсэн харилцаа буюу MMusic үйлчилгээтэй холбоотой харилцааны мэдээллүүд байна. Мөн MMusic үйлчилгээтэй холбосон гуравдагч талын мэдээллүүд багтаж болно.
 • • MMusic үйлчилгээг хэрэглэхтэй холбоотойгоор таны сонирхол болон сонголтын үр дүнгүүд.
 • • Зураг, хөгжим сонсох жагсаалтын нэр мөн MMusic хэрэглэгчийн зөвлөхтэй хийсэн харилцаа зэрэг MMusic-д таны оруулсан хэрэглэгчийн мэдээлэл. Зөвхөн таны зөвшөөрлөөр таны төхөөрөмжийн Камер болон зурагийн санд санд холбогдож зөвхөн сонгож өгсөн зурагний хэмжээ болон metadata-т бид хандах боломжтой анхаарна уу.Таны төхөөрөмж дахь зургийн сан болон камерийн мэдээллийн санд нэвтэрч мэдээллийг шүүх болон хуулж авах боломжгүй байна.
 • • Техникийн мэдээллүүд нь дараах мэдээллүүдийг зарим тохиолдолд агуулж байдаг:
  • •• URL –ийн мэдээлэл:
  • •• Күүки (cookies) болон IP хаяг зэрэг сүлжээний орчинд байгаа эсэхийг тодорхойлох мэдээллүүд.
  • •• Төхөөрөмжийн давтагдашгүй мэдээлэл, сүлжээний төрөл, төхөөрөмжийн төрөл, төхөөрөмжийн үзүүлэлт, сүлжээний чадал, хэлний сонголт, цахим эрхийн зөвшөөрлийг агуулж буй мэдээллүүд, үйлдлийн системийн төрөл болон MMusic-ийн хувилбарын мэдээлэл зэрэг ашиглаж буй төхөөрөмжтэй холбоотой мэдээлэл.
  • •• Wifi сүлжээнд MMusic –т холбогдож буй төхөөрөмжийн үзүүлэлтүүд;
  • •• Зөвхөн танд зориулсан агуулгыг санал болгох сурталчилгааг танд хүргэх зорилгоор ашиглагдаж буй техникийн өгөгдлүүд (IP хаяг, газарзүйн байршил гэх мэт)
  • •• MMusic үйлчилгээний тодорхой боломжуудыг танд олгож буй мобайл төхөөрөмжийн мэдрэгчтэй холбоотой мэдээллүүд.

# 4.3 Үйлчилгээний төрөл тодорхойлох мэдээллүүд

Төлбөртэй болон контентийн өндөр чанартай үйлчилгээний төрлүүд нь хэрэглэгчийн зарим мэдээллийг заавал оруулах эсвэл баталгаажуулахыг шаарддаг. Ингэсэнээр таны төлбөрийн гүйлгээ, бодит хэрэглэгчийг хамгаалах боломжтой болдог. Уг мэдээлэлүүд нь ямар нэгэн гуравдагч этгээд, сурталчилгааны зорилгоор ашиглагдахгүй болно.

# 4.4 Төлбөр болон худалдан авалттай холбоотой мэдээллүүд

Туршилтын үйлчилгээний төрөл болон Төлбөртэй үйлчилгээ сонгосон үед (Үйлчилгээний нөхцөл-д тодорхойлсоны дагуу) үйлчилгээ идэвхжүүлэхэд шаардлагатай хувийн мэдээллүүдийг цуглуулах боломжтой. Төлбөрийн хэлбэрээс шалтгаалж яг ямар мэдээлэл хэрэгтэй байх нь өөрчлөгдөж болох бөгөөд аль ч тохиолдолд дараах мэдээллүүд ямар нэг хэмжээгээр цуглуулагдна:

 • • Нэр
 • • Төрсөн огноо
 • • Банкны картын төрөл, дуусах хугацаа, картын дугаар
 • • Утасны дугаар
 • • E-mail
 • • Төлбөр төлөлтийн түүх
 • • Ибаримтын хэрэглэгчийн дугаар

# 4.5 Уралдаан болон Азтан шалгаруулах мэдээллүүд

Азтан шалгаруулах эсвэл уралдаанд оролцох үед бүртгүүлж буй асуулгад агуулагдах хувийн мэдээллүүд.

# 4.6 Хэрэглэгч баталгаажуулах түншүүд

Гуравдагч талын хэрэглэгчийн мэдээлэлийг (жиш: Facebook) ашиглаж хэрэглэгч болох эсвэл нэвтэрсэн тохиолдолд, хувийн хуудсаа манай үйлчилгээнд үүсгэхэд туслах үүднээс мэдээллүүдийг гуравдагч талаас хуулж авна.

# 4.7 Техникийн үйлчилгээний хамтрагчид

MMusic үйлчилгээний агуулага болон боломжуудыг танд хүргэхийн тулд IP хаяг тодорхойлох техник үйлчилгээний түншүүдтэй хамтран ажилладаг.

# 4.8 Төлбрийн систем нийлүүлэгчид

Төлбөртэй үйлчилгээг танд хүргэхийн тулд нэхэмжлэхэд суурилсан мэдээллийн үндсэн дээр төлбөрийн систем нийлүүлэгчээс ирсэн мэдээллийг цуглуулах боломжтой байна.

# 4.9 Сурталчилгаа болон маркетингийн түншүүд

Танд зориулсан сурталчилгааг санал болгох түүний үр дүнг тооцоолох зорилгоор таны таны сонирхол, утасны төрөл зэрэг мэдээллүүдийг цуглуулах боломжтой байна.

# 5. Бид хувийн мэдээллийг ямар зорилгоор ашигладаг вэ?

MMusic үйлчилгээг хэрэглэглэж байх үед болон үйлчилгээтэй ямар нэг хариулцаа үүсгэж байх үед бид тантай холбоотой мэдээллийг тодорхой шалтгааны үндсэн дээр боловсруулахын тулд олон төрлийн технологийг бид ашигладаг. Хувийн мэдээллийг боловсруулах, хувийн мэдээллийг хуулийн хүрээнд зөвшөөрсөн болон эдгээрийг ашиглахтай холбоотой мэдээллийн ангилалуудыг дараах хүснэгтэд тайлбарлав:

MMusic нь хувийн мэдээллийг ашиглах шалтгааны тайлбар (боловсруулах шалтгаан) Мэдээлэл боловсруулахад хэрэглэх хууль эрх зүйн үндэслэл MMusic-ийн боловсруулах хувийн мэдээллийн ангилал
Mmusic-ийг хялбараар танд хүргэх зорилгоор • Гэрээ
• Хууль ёсны ашиг сонирхол
• Зөвшөөрөл
• Хэрэглэгчийн мэдээлэл
• Хэрэглээний мэдээлэл
• Төлбөр болон Худалдан авалттай холбоотой мэдээллүүд
• Үйлчилгээний төрөл тодорхойлох мэдээллүүд
MMusic үйлчилгээний доголдлыг олох, ойлгох, оношилж сайжруулж засварлах зорилгоор • Гэрээ
• Хууль ёсны ашиг сонирхол
• Хэрэглэгчийн мэдээлэл
• Хэрэглээний мэдээлэл
Маркетинг болон танилцуулга сурталчилгааны зорилгоор • Хууль ёсны ашиг сонирхол
• Зөвшөөрөл
• Хэрэглэгчийн мэдээлэл
• Хэрэглээний мэдээлэл
Хуулийн ёсны үүрэг болон хууль сахиулах байгууллагын хүсэлтийг биелүүлэх зорилгоор • Хууль ёсны үүрэгтэй уялдах
• Хууль ёсны ашиг сонирхол
• Хэрэглэгчийн мэдээлэл
• Хэрэглээний мэдээлэл
• Төлбөр болон худалдан авалтын мэдээлэл
• Үйлчилгээний төрөл тодорхойлох мэдээлэл
• Уралдаан болон Азтан шалгаруулах мэдээллүүд
Хууль ёсны хүсэлт ирсэн тохиолдолд эдгээр хүсэлтийг биелүүлэх эсвэл эдгээртэй холбоотой хамгаалалт хийх зорилгоор • Хууль ёсны ашиг сонирхол • Хэрэглэгчийн мэдээлэл
• Хэрэглээний мэдээлэл
• Төлбөр болон худалдан авалтын мэдээлэл
• Үйлчилгээний төрөл тодорхойлог мэдээлэл
• Аудио өгөгдлүүд
• Уралдаан болон Азтан шалгаруулах мэдээллүүд
Биснес төлөвлөлт болон тайлагнал бэлтгэх зорилгоор • Хууль ёсны ашиг сонирхол • Хэрэглэгчийн мэдээлэл
• Хэрэглээний мэдээлэл
• Төлбөр болон худалдан авалтын мэдээлэл
Төлбөрийг баталгаажуулах зорилгоор • Гэрээ
• Хууль ёсны үүрэгтэй уялдах
• Хэрэглэгчийн мэдээлэл
• Төлбөр болон худалдан авалтын мэдээлэл
MMusic үйлчилгээг хууль бусаар ашиглах батлагдаадгүй төлбөр төлөлт болон луйврын үйл ажиллагааг таслан зогсоох зорилгоор • Гэрээ
• Хууль ёсны үүрэгтэй уялдах
• Хууль ёсны ашиг сонирхол
• Хэрэглэгчийн мэдээлэл
• Хэрэглээний мэдээлэл
• Төлбөр болон худалдан авалтын мэдээлэл
• Үйлчилгээний төрөл тодорхойлог мэдээлэл
Судалгаа, уралдаан, азтан шалгаруулах үйл ажиллагаа зохион байгуулах зорилгоор • Гэрээ
• Хууль ёсны ашиг сонирхол
• Зөвшөөрөл
• Хэрэглэгчийн мэдээлэл
• Хэрэглээний мэдээлэл
• Уралдаан болон Азтан шалгаруулах мэдээллүүд

# 6. Мэдээлэл хадгалах болон устгах

Танд MMusic-ийн үйлчилгээг хүргэх, хууль ёсны ба ерөнхий үйл ажиллагааг биелүүлэх (Жиш: Mmusic үйлчилгээний нөөц бололцоог хамгаалах, шинэ боломжууд болон саналуудтай холбоотой мэдээлэлд тулгуурласан үйл ажиллагааны шийдвэр гаргах, хууль эрх зүйн үүргүүдтэй уялдах болон ойлголцлыг зохьцуулах), MMusic үйлчилгээний хэрэглэгч байх хугацаанд бүрэн хадгална (Жиш: Тоглуулах жагсаалт, миний сан болон бүртгэлийн мэдээлэл г/м)

 • • Хэрэв та хүсэлт гаргавал, дараах тохиолдлууд болон хуулийн хүрээнд тодорхой хувийн мэдээлүүдийг хадгалахад шаардлагатай эсвэл хадгалах зөвшөөрал бүхий тохиолдаас бусад хувийн мэдээллийг устгах эсвэл хэрэглэгчийг тодорхойлоогүй төлөвт орууна:
 • • Хэрэглэгчийн бүртгэлд төлөгдөөгүй төлбрийн үлдэгдэл, шийдвэрлэгдээгүй төлөв гэх мэт бүртгэлтэй холбоотой асуудлууд байвал тухайн асуудал шийдэгдэх хүртэл бид мэдээллийг хадгална;
 • • Татвар болон санхүүтэй холбоотой хууль эрх зүйн үүргийн хүрээнд хувийн мэдээллийг хадгалах шаардлагатай үед хэрэглэгчийн мэдээллийн шаардлагатай хэсгүүдийн тухайн хууль үйлчлэх хугацаанд хадгална;
 • • Авлига хээл хахуулиас сэргийлэх, хэрэглэгчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж үйл ажиллагааны хууль ёсны эрх ашгийг хангаж байга тохиолдолд.

# 7. Хувийн мэдээллийг аюулгүй байлгах

Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хамгаалах нь манай үүрэг юм. Таны хувийн мэдээллийг аюулгүй байлгахын тулд бид боломжит техник технологийг ашиглах болон бодлогын хүрээнд арга хэмжээг авдаг боловч ямар ч үед бүх төрлийн систем бүрэн аюулгүй байдаггүйг анхаарна уу. Зөвшөөрөлгүй хандалт болон хувийн мэдээллийг шаардлагагүй үед манай системд хадгалахаас сэргийлж бид системдээ ашиглаж буй мэдээллүүдэд зохиомол нэр өгөх, кодлох, хандалтын болон хамгаалалтын бодлогуудыг боловсруулж хэрэгжүүлдэг. MMusic үйлчилгээг хэрэглэж буй хэрэглэгчийн бүртгэлд ашиглах нууц үгээ аль болох таамаглах боломжгүй том, жижиг үсэг, тоо болон тэмдэгтээс бүрдүүлж үүсгэхийг танд санал болгож байна.

# 8. Энэхүү Бодлогод орох нэмэлт өөрчлөлтүүд

Энэхүү Бодлогод үе үе өөрчлөлт оруулах боломжтой байна. Бодлогод өөрчлөлт орсон үед бид аль болох хялбар байдлаар танд эдгээрийг тайлбарласан мэдээллийг хүргэх болно. Жиш: бүртгэлтэй e-mail хаягаар мэдээлэл хүргэх, MMusic –аппаар дамжуулан мэдэгдэл хүргэх зэргээр урьдчилж мэдэгдэх болно. Ийм учир өөрчлөлттэй холбоотой мэдэгдэл, мэдээллүүдийг цаг алдалгүй бүрэн уншиж байхыг санал болгож байна.

# 9. Холбоо барих

www.mmusic.mn/contact - холбоосоор холбогдно уу.


М Плас Мюзик ХХК - MMusic платформ. < © 2021 >