# M Music Үйлчилгээний нөхцөл

M Music Үйлчилгээний Үйлчилгээний Нөхцөл (“Нөхцөл”)-д дор дурдав:

 • M Music үйлчилгээг хэрэглэх үед таны эрхүүдийг тодорхойлно.
 • M Music үйлчилгээг хэрэглэхдээ хэрэглэгчийн бидэнд өгч буй эхүүдийг тодорхойлно
 • M Music үйлчилгээг хэрэглэх үед хүн бүрийн дагаж мөрдөх дүрмүүдийг тодорхойлно
 • Үйлчилгээтэй холбоотой үл ойлголцол гарсан тохиолдолд зохицуулах гэрээг агуулна. Доорх Үйлчилчгээний Нөхцлүүд болон Нууцлалын Бодлого зэрэг шаардлагатай мэдээлэл журмуудыг уншиж танилцна уу!

# 1.Үндэслэл

M Music –ийг сонгосон танд баярлалаа. M Music нь хөгжим болон бусад агуулгыг шууд дамжуулах зорилгоор олон нийтийн болон интерактив үйлчилгээний боломжуудыг зөвхөн тухайн хэрэглэгчийн онцлогт тохируулан санал болгох үйлчилгээг тогтмол хөгжүүлэн ажиллаж байна. Бүртгэл үүсгэж эсвэл холбоотой бүх онцлог болон үйл ажиллагаа өөрөөр хэлбэл үйлчилгээг танд хүргэж буй аппликейшнд нэвтрэн ашиглаж байгаа бол та манай үйлчилгээний гэрээг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдно.

Бидэнтэй хийж буй гэрээ болон гуравдагч талтай байгуулсан бүх нөхцөлөөс бусад үед энэхүү Үйлчилгээний нөхцлөл болон 20 дугаар зүйлд тусгагдсан байдлаар бүх төрлийн нэмэлт нөхцлүүдийг агуулна. Гэрээ нь ирээдүйд хийгдэх гэрээний өрчлөлт, автомат шинэчлэлт, хариуцлагыг хязгааралах, нууцлал, үл ойлголцолыг ямар арга замаар шийдэх зэрэг агуулгыг тодорхойлно. Гэрээний нөхцөлүүдийг нягтлахыг хүсвэл Гэрээний шинэчлэгдсэн хувилбарыг www.M Music.mn холбоосоор хандна уу. Гэрээг уншиж танилцаад нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрч баталгаажууснаар та үйлчилгээг ашиглах эрхтэй болно. Хэрэв та үйлчилгээг ашиглахаас татгалзаж зөвшөөрөл өгөөгүй тохиолдолд манай үйлчилгээний төлбөртэй агуулгуудыг хэрэглэх боломжгүй байна.

M Music Үйлчилгээг хэрэглэхгийн тулд 1 дүгээрт доорх хүснэгтэд тодорхойлсон насны ангилалд хамаарч байх, 2 дугаарт манай үйлчилгээг ашиглах нөхцлийг зөвшөөрөх хуулийн ёсны эрх бүхий байх. Өөрөөр хэлбэл M Music үйлчилгээнд бүртгүүлсэн таны бүх мэдээлэл үнэн зөв бөгөөд байнга өөрчлөгдөхгүй байхыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдно.

# 2. Гэрээний өөрчлөлтүүд

Шинжлэх ухаан технологийн шинэчлэлүүд болон шинэ үйлчилгээ нэвтрүүлэх, системийн аюулгүй байдал хууль эрх зүйн тухайн үеийн нөхцөл байдал зэргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор шаардлагатай тохиолдлуудад гэрээнд нэмэлт өөрчлөлтүүд орох боломжтой байна. Гэрээнд мэдэгдэхгүйц нэн шаардлагатай өөрчлөлтүүд орох болсон тохиолдолд боломжит бүх аргаар бид танд мэдэгдэл хүргүүлэх болно. Жиш: Бүх хэрэглэгчид системээр дамжуулан мэдэгдэл харуулах, email-ээрзахиа илгээж баталгаажуулах г.м. Өөрчлөлт орохоос өмнө хэрэглэгчид мэдэгдэл хүргүүлэх ба хэрэглэгч үйлчилгээг үргэлжлүүлэн хэрэглэсээр байх тохиолдолд тухайн мэдэгдлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно. Ийм учир танд илгээгдсэн бүх мэдэгдэл мэдээллийг анхааралтай уншиж танилцаж байхыг санал болгож байна. Шинэчлэлтэй холбоотой гэрээний өөрчлөлтүүд нь танд таалагдахгүй байгаа тохиолдолд бидэнтэй холбоо барьж үйлчилгээг үргэлжлүүлэн хэрэглэхийг зогсоолгох боломжтой. Гуравдагч талаар дамжуулан манай үйлчилгээг төлбөртэй ашиглаж байгаа тохиолдолд тухайн гуравдагч талаас ирүүлсэн үйлчилгээг цуцлуулах боломжтой байна.

# 3. Үйлчилгээний сонголтууд

Үйлчилгээний төрлүүдийн мэдээллийг бид өөрийн вэб, аппликейшн болон бусад олон нийтийн сүлжээгээр танилцуулах ба M Music бүртгэл үүсгэх үед танд ямар үйлчилгээ авах боломжтой болохыг санал болгох болно. Манай үйлчилгээний тодорхой хэсгийг хэрэглэгч үнэ төлбөргүйгээр хэрэглэх боломжтой ба үүнийг “Үнэгүй Багц” гэж нэрлэнэ. Бусад төлбөртэй үйлчилгээг “Төлбөртэй Багц” идэвхжүүлэхийн тулд төлбөр баталгаажуулах шаардлагатай болно. Гуравдагч талын үйлчилгээг M Music үйлчилгээгээр дамжуулж болон M Music үйлчилгээтэй хамтран хэрэглэгчид зориулусан урамшуулал, шинэ багцын үйлчилгээ гаргах зэргээр нэмэлтээр танилцуулах боломжтой байна. Гуравдагч талтай хамтран гаргаж буй үйлчилгээний хариуцлага нь M Music-д хамааралгүй болно. Шаардлагатай тохиолдолд гуравдагч талын санал болгож буй урамшуулал болон үйлчилгээг эдгээр Нөхцлүүдэд уялдуулан өөрчлөх болон цуцлах боломж нь M Music-т олгогдсон байна. Үйлчилгээний сонголт хийх үед танд аль төрлийн үйлчилгээг авах боломжтойг бид танилцуулна

# 3.1 Туршилтаар хэрэглэх

Туршилтаар хэрэглөх нөхцөл нь манай үйлчилгээний зүгээс эсвэл гуравдагч талын санал болгосон хямдралтай, үнэ төлбөргүй байж болох ба хугацааны хувьд харилцан адилгүй байна. Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд туршилтын хэрэглээг M Music хүссэн үедээ зогсоох эсвэл өөрчлөх боломжтой байна. Зарим тохиолдолд M Music-ийг туршилтаар хэрэглэхийн өмнө төлбөрийн мэдээлэлийг авах шаардлагатай болдог. Эдгээр мэдээллийг бидэнд өгснөөр, туршилтаар хэрэглэх хугацаа дууссан өдрийн дараагийн өдрөөс эхлэн сар бүр эсвэл танд санал болгосоноор таны сонгсон хугацаанд автоматаар M Music нь дансаас татуулах эрхтэй болно. ТУРШИЛТААР ХЭРЭГЛЭХ ЯВЦАД ЦААШИД ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ СОНИРХОЛГҮЙ БОЛ ТУРШИЛТЫН ХУГАЦАА ДУУСАХААС ӨМНӨ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ (WWW.M MUSIC.MN/CONTACT) ХОЛБООСООР ЦУЦЛАХ, ХЭРЭВ ГУРАВДАГЧ ТАЛААР ИДЭВХЖҮҮЛСЭН БОЛ ГУРАВДАГЧ ТАЛД МЭДЭГДЭЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦУЦЛУУЛНА.

# 4. Төлбөр, үйлчилгээг цуцлах

# 4.1 Нэхэмжлэх

Сар бүр, эсвэл танд санал болгосоны дагуу таны сонгосон хугацаанд төлбөр төлөх болон хэрэглэх хугацаагаа сонгож урьдчилж төлсөн төлбрийн хүрээнд та M Music үйлчилгээг хэрэглэх боломжтой.

M Music нь тухайн цаг үеийн нөхцөл татвар хууль тогтоомж, ханшийн өөрчлөлт зэрэгт үндэслэн үнийн шинэчлэлтийг зохих журмын хүрээнд хийж болох ба өөрчлөлтийг хэрэглэгчид мэдээллэх түүнийг ямар нөхцлөөр хүлээн зөвшөөрөх боломжтойг танилцуулж байх болно. Хэрэв үйлчилгээний үнэ өөрчлөдвөл тухайн хэрэглэгчийн одоо хэрэглэглэж буй үйлчилгээний хугацаа дууссаны дараах үйлчилгээний хугацаа эхлэхэд өөрчлөгдсөн үнэ үйлчилж эхэлнэ. Холбогдох хууль тогдоомж, журмын хүрээнд үнийн өөрчлөлт хийгдсэн ч үйлчилгээг үргэлжлүүлэн хэрэглэглэж байгаа бол шинэчилсэн үнийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно. Хэрэв шинэчилсэн үнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол шинэчилсэн үнээр үйлчилгээ үзүүлж эхлэхээс өмнө төлбөрт үйлчилгээг ашигалахаа болих боломжтой.

# 4.2 Гуравдагч талын төлбрийн систем

M Music нь гар утсанд суурилсан технологийн шийдлээр үйлчилгээг түгээдэг ба гар утас үйлдвэрлэгч болон тухайн үйлдлийн системийн зүгээс санал болгосон төлбөрийн системийг Гуравдагч талын төлбөрийн систем гэнэ. Санал болгосон төлбрийн системд M Music өөрийн бодлогыг нэвтрүүлэх боломжгүй байдаг ба хэрэглэгч уг системээр төлбөр төлөхөөр сонгосон тохиолдолд төлбөрийг автоматаар татах үйлдэлд M Music хариуцлага хүлээгүй. Энэ тохиолдолд хэрэглэгч апп-г гар утаснаасаа устгасан ч автоматаар төлбөр татагдсаар байдаг тул анхаарна уу! https://help.mmusic.mn/music/guide/ холбоосоор гуравдагч талын системээс төлбөр цуцлах заавартай танилцна уу!

# 4.2 Үйлчилгээ шинэчлэх; цуцлах

Үйлчилгээний төлбрийг сонгосон хугацаагаар автомамтаар сунгах сонголтыг хийсэн бол тухайн үйлчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө (link энд дарж) үйлчилгээг цуцлах боломжтой байна. Үйлчилгээг цуцалсан тохиолдолд таны таны идэвхжүүлсэн үйлчилгээний хугацааны сүүлийн өдрөөр төлбөрт үйлчилгээг зогсоож дараагийн өдрөөс эхлэн хэрэглэгчийг төлбөргүй үйлчилгээнд шилжүүлж татаж авсан төлбөртэй үйлчилгээний контентод хандах боломжгүй болгоно. Нэг удаагийн төлбөр төлсөн буюу үйлчилгээний төлбрийг автоматаар сунгах тохиргоо хийгдээгүй хэрэглэгчийн тухайн сонгосон хугацаа дууссаны дараах өдөр хэрэглэгч дахин төлбөр төлөөгүй тохиолдолд түүнийг төлбөргүй үйлчилгээнд шилжүүлж татаж авсан төлбөртэй үйлчилгээний контентод хандах боломжгүй болгох ба тухайн хэрэглэгч 3 хоногт багтаан үйлчилгээг сунгаагүй тохиолдолд татаж авсан контентуудыг M Music автоматаар устгана.

# 5. M Music үйлчилгээг хэрэглэх.

M Music үйлчилгээ болон контентууд нь M Music болон эрх эзэмшигчдийн өмч байна. M Music нь хэрэглэгчид зөвхөн хувийн хэрэгцээнд хэрэглэх түүнийг ашиг олох зорилгоор хэрэглэхгүй байх зохицуулалттай цуцлах боломж бүхий хязгаарлагдмал үйлчилгээг үзүүлнэ. Энэ хүрээнд хэрэглэгч нь үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрснөөр зөвхөн хувийн хэрэгцээнд 2 ширхэг ухаалаг утас болон төхөөрөмж дээр хэрэглэх боломжтой байна.

M Music аппликейшн болон уран доторх бүтээлүүд нь худалдан борлууахдагүй ба шилжүүлэх боломжгүй байдаг. Хэрэглэгч M Music болон уран бүтээлүүдийг утас болон бусад төхөөрөмжид татаж авсан үед ч эдгээр нь M Music болон эрх эзэмшигчдийн өмч хэвээр байх болно.

M Music ийн худалдааны тэмтэг, үйлчилгээний тэмдэг, худалдааны нэршил, лого, талбаруудын нэр болон M Music брэндийн бүх шинж чанарууд нь M Music болон эрх эзэмшигчдийн өмч байна. Эдгээрийг ямар ч тохиолдолд буюу ашгийн болон ашгийн бус байдлаар хэрэглэгч ашиглах эрхгүй.

Үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулан үйлчилгээг хэрэглэж эхэлсэнээр зөвхөн гэрээнд тусгасан нөхцлөөр үйлчилгээг хэрэглэх боломжтой ба гэрээнд тусгасанаас бусад нөхцөлөөр M Music үйлчилгээг хэрэглэх эрх хэрэглэгчид олгогдохгүй болно.

# 6. Гуравдагч тал болон Төхөөрөмжүүд

M Music үйлчилгээг хэрэглэгчид илүү хялбар хэргэхийн тулд гуравдагч талын бусад төхөөрөмжүүд болон тэдгээрэйин үйлчилгээтэй уялдуулан хамтран ажиллаж шинэ хөгжүүлэлт хийж болно. Эдгээр шинэ хамтралууд болон үйлчилгээний хөгжүүлэлтийг хэрэглэгч хэрэглэж байгаа бол гуравдагч талын нөхцөл, нууцлалын бодлогыг зөвшөөрөх шаардлагатай болно.

# 7. Хэрэглэгчийн M Music-т олгох эрх

Хэрэглэгч нь M Music –д дараах эрхүүдийг олгоно:

 • M Music үйлчилгээг илүү хялбар байлгах үүднээс хэрэглэгчийн төхөөрөмжний процессор, сүлжээний чадал, багтаамжид хандах эрхийг нээх;
 • Хэрэглэгчид сурталчилгаа болон бусад мэдээллийг хүргэхийг зөвшөөрөх.
 • Хэрэглэгчийн үүсгэсэн тоглуулах жагсаалтыг нийтэд нээлттэйгээр системд байршуулах, түүнийг бусад хэрэглэгчдэд хүргэх.

M Music үйлчилгээний хүрээнд түгээгдэж буй зарим агуулгууд (жиш: онцлох микс, радио) нь дотороо сурталчилгаа агуулах боломжтой ба эдгээрийг өөрчлөхгүйгээр хэрэглэгчид хүргэж болно.

M Music үйлчилгээ болон агуулгатай холбоотой санал хүсэлтийг хэрэглэгч нээлттэй илгээх боломжтой ба ирүүлсэн санал хүсэлтийг M Music ямар нэг төлбрийн нөхцөлгүйгээр үйл ажиллагаагаа сайжруулахад ашиглах боломжтой байна.

# 8. Хэрэглэгчийн үүрэг

M Music оюуны өмч, зохиочийн эрхийг хүндэтгэн ажилладаг. M Music-ийн хүн бүр тогтмол бөгөөд үнэ цэнтэй хэрэглэх боломжгий бүрдүүлэх зорилгоор дараах дүрмүүдийг тодорхойлсон болно. Дараах тохиолдлуудыг ямар ч нөхцлд зөвшөөрөл олгогдохгүй:

 1. M Music үйлчилгээ болон агуулга уран бүтээлүүдийг бүтнээр болон нэг хэсгийг хуулбарлах, бичлэг хийх, олшруулах, дахин түгээх, олон нийтэд нээлттэй тоглуулах, Хууль эрх зүйн хүрээнд болон энэхүү гэрээний нөхцөлд тусгасанаас бусад байдлаар буюу оюуны өмч, зохиогчийн эрхийг зөрчсөн байдлаар хэрэглэх.
 2. Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн төхөөрөмжөөс бусад төхөөрөмжид ямар нэг аргаар агуулга болон уран бүтээлийг зөөвөрлөх, шилжүүлж хуулбарлах.
 3. M Music үйлчилгээ болон агуулга уран бүтээлүүдийг борлуулах, давхар зөвшөөрөл өгч урт болон богино хугацаагаар түрээслүүлэх.
 4. Сонсолтын тоо, дагагчийн тоог хуурамчаар нэмэгдүүлэх арга замаар үйлчилгээний бодит байдлын зарчмыг алдагдуулах.
 5. Бусдад өөрийн хэрэглэгчийн нууц үгийг дамжуулах, бусад хэрэглэгчийн нэр, нууц үг ашиглах. Бусад хэрэглэгчид хүндэтгэлтэй хандна уу. Дор дурдсан байдлаар хэрэглэгчийн мэдээллийг түгээх, түүний нэрийг ашиглах зэрэг үйлдлүүд мөн дор дурдсан агуулгатай мэдээлэл нийтлэх оруулах нь хориотой байна:
 6. Доромжлох, дорд үзэх, садар самуун агуулга, заналхийлэл;
 7. Хууль бус болон M Music эсвэл гуравдагч талын оюуны өмч, хувийн нууцад халдсан ямар нэг үйл ажиллгаа явуулах.
 8. M Music-ийн зөвшөөрөлгүй сурталчилгаа, идэвхжүүлэлт, уралдаан зарлах азтан шалгаруулах. Бараа бүтээгдхүүн, үйлчилгээ санал болгох тэдгээрийн танилцуулга нийтлэх.

Энэхүү үйлчилгээний нөхцлийг баталгаажуулсаар дээрх үйлдлүүдийг хийсэн хэрэглэгчийг системд хандах эрхийш шууд хязгаарлахыг зөвшөөрсөнд тооцно.

M Music-ийг ямар зорилгоор ашиглаж байгаа болон ямар агуулга нийтэлж байгаа зэрэгт анхааралтай хандна уу! Таны зөвшөөрлөөр нийтэд нээлттэй түгээх таны хувийн мэдээлэл болон таны боловсруулсан зарим агуулгыг бусад хэрэглэгч нээлттэй хэрэглэгж түүнийг дахин түгээх боломжтой байхыг анхаарна уу!

Хэрэглэгчийн нууц үг нь таны хувийн мэдээллийг хамгаалах үүрэгтэй тул түүнийг хамгаалж нууц байлгах нь зөвхөн хэрэглэгчид хамааралтай байна. Хэрэгэлгчийн нэр болон нууц үгээ алдсан түүнийг өөр этгээд ашиглаж байж болзошгүй нөхцөл үүссэн бол яаралтай бидэнтэй мэдэгдэж, нууц үгээ солихыг зөвлөж байна.

# 9. Үйлчилгээний хязгаарлалт болон өөрчлөлтүүд

M Music үйлчиглээг тогтвортой бөгөөд тогтмол байлгах зорилгоор хууль тогтоомж болон техник стандартын тухайн бүрийн өөрчлөлт шинэчлэлтэд зориулан системийн хөгжүүлэлтийг үе шаттайгаар байнга хийж байх болно. Зарим тохиолдолд эдгээр шинэчлэлт сайжруулалт нь системийг түр хугацаагаар зогсоох шаардлага тулгардаг тул тухай бүрт хэрэглэгчид мэдэгдэж үйлчилгээг сайжруулж байх болно.