# Нууцлалын бодлого

M+ мэдээлэл хамгаалах зохицуулалтын дагуу бүртгүүлэх явцад таны оруулсан мэдээллийг хадгалах, боловсруулахдаа нууцлалын бодлого баримтална.

  1. Та ХУДАЛДАН АВАХ эрх бүхий M+ аккаунт эзэмшигч болохын тулд хэрэглэгчийн мэдээллээ бүртгүүлж, ХУДАЛДАН АВАХ аккаунтаа баталгаажуулна. Эдгээрийг хийж дуусмагч худалдан авалтыг баталгаажуулах цахим шуудан хүлээн авах болно. Таны мэдээллийг цуглуулах, ашиглах, боловсруулахтай холбоотой манай мэдээллийг хамгаалах мэдэгдлийг уншина уу.

  2. M+ бол Хэвлэлийн хэвлэгч биш тараагч юм. Тиймээс M+ бол цахим ном, сэтгүүлд орсон үзэл бодлого, зөвлөгөө, үйлчилгээ, санал зэрэг контентонд редакторын хяналт тавьдаггүй болно. Тиймээс M+ нь албан үүргийнхээ хүрээнд ажиллаж байгаа, эрх бүхий M+ын ажилтнуудаас бусад хүний тэнд өгсөн болон үйлчилгээгээр дамжуулан үйлчлүүлэгчид хүрсэн мэдээлэл, баримтын үнэн зөв, найдвартай байдлыг хариуцахгүй. Тиймээс бид Хэвлэлд редакторын хяналт тавьдаггүй. Үйлчилгээгээр санал болгодог Хэвлэлд гуравдагч этгээдийн илэрхийлсэн буюу гаргасан аливаа үзэл бодол, зөвлөгөө, мэдэгдэл, үйлчилгээ, санал буюу бусад мэдээлэл, контент нь тухайн зохиог (чид) буюу хэвлэгч (нар)-ийнх бөгөөд M+ынх биш. M+ нь Үйлчилгээгээр дамжуулан эсвэл Хэвлэлээс авсан мэдээллээс болж учирсан аливаа хохирол, эвдрэлийг хариуцахгүй.

  3. Үйлчилгээ нь бусад интернет хуудас, гуравдагч эх сурвалжтай холбосон холбоостой байж болох бөгөөд M+ тухайн холбоос хуудсанд байгаа харилцаа холбоо, материалын талаар хариуцлага хүлээхгүй. Тэдгээр холбоосыг зөвхөн таныг үзэхэд хялбар болгож оруулдаг. Гуравдагч этгээдийн хуудсаар зочлох, захиалга өгөхдөө холбогдох нөхцлийг та өөрөө ойлгох үүрэгтэй.

  4. M+ нь тэдгээр нөхцөл болон M+аас тогтоосон бусад ажиллагааны журмыг дагаж байгаа эсэхийг чинь тогтоох зорилгоор таны нийтэлсэн болон оруулсан контентийг ажиглах бүх эрхийг хадгална. M+ нь контентийн талаар шийдвэр гаргаж, өөрийн хүслээр устгах эрхтэй.

  5. M+ ямарч үед Үйлчилгээ (эсвэл түүний аль нэг хэсгийг) түр буюу бүрмөсөн өөрчлөх буюу зогсоох эрхтэй. Та М + нь Үйлчилгээг өөрчлөх, түр зогсоох, цуцлах талаар танд буюу аливаа гуравдагч этгээдийн өмнө үүрэг хүлээхгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. ний аливаа өөрчлөлт, түдгэлзүүлэлт, хорион зогсолтыг зогсоохыг хориглоно.

  6. Борлуулалттай холбоотой бүх татварыг тухайн хэрэглэгч заримд үед өөрчлөгдөж болох татварын хувь хэмжээний дагуу төлнө.

  7. Бидэнд таны сэтгэл ханамж маш чухал. Гэхдээ бүх худалдан авалт эцсийнх бөгөөд танд төлбөрийг бүтэн болон хагасаар буцаан олгохгүй.

  8. "M+", “Mplus.com” болон бусад бүх холбогдох үгс, домэйн нэрс нь Woovoo LLC-ын худалдааны тэмдэг бөгөөд өмч юм. Бусад бүх худалдааны тэмдэг, лого, компаний нэр зэрэг нь тус бүр эзэмшигчийн өмч байна.